กรมสรรพสามิต ได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๕
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้ที่ และภารกิจของกรมสรรพสามิต
ให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป นั้น
ในการนี้ กศน.อำเภอหนองแซง ขอประชาสัมพันธ์จุลสาร ดังกล่าว
ทางเว็บไชต์ของกรมสรพสามิตโดยสามารถเรียกดูข้อมูลได้ที่ www.excise.go.th หัวข้อ "จุลสารสรรพสามิต"
หรือสมารถตาวโหลดจุลสารบับอิล็กรอนิสผ่นทางมือถือระบบสมาร์ทโฟนโดยสแกนที่ 0R Code ด้านล่าง

https://webdev.excise.go.th/ebooks/05-2020/mobile/index.html