ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวสู้ภัย COVIDD-19 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารระดับครอบครั้ว และชุมชน โดยมีกิจกรรม ๒ กิจกรรมเชิญชวนให้เข้าร่วม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gg.gg/ysc-plukpak เป็นขั้นตอนแรกก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2 การปลูกผักแบ่งปัน