จ.ส.ต.พรณรงค์ สิทธิ์ขวา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองแซง เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพค่ายลูกเสืออย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ