กิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแซง ครู กศน.ตำบลหนองแซง ร่วมกับ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแซง จัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแซง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. โดยมีเด็กปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ การอ่านหนังสือสำหรับเด็กบนรถห้องสมุดเคลื่อนที่และการประกวดวาดภาพระบายสี