วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายศิวะ ปลั่งกลาง ครู กศน.ตำบลหนองหัวโพ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะ สำหรับผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.หนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี