วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอหนองแซง จัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การยกระดับอย่างยั่งยืน จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหัวโพ ตำบลเขาดิน ตำบลม่วงหวาน และตำบลหนองสีดา ณ ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี