กศน.อำเภอหนองแซง
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เกษตรธรรมชาติ การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
ชื่อ -สกุล : นางน้ำค้าง คนหลัก
ประเภท : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านวัฒนธรรม
ชื่อ -สกุล : นายจำลอง รัชวัตร์
ประเภท : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านกฎหมาย
ชื่อ -สกุล : พ.ท.ปริวัตร พงษ์สวัสดิ์
ประเภท : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรผสมผสาน
ชื่อ -สกุล : นางจิตติมา แสงขาว
ประเภท : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกษตรกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษ
ชื่อ -สกุล : นางบรรจง ทวินันท์
ประเภท : : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านใร่กาแฟ
ชื่อ -สกุล : คุณสายชล เพยาว์น้อย
ประเภท : : แหล่งเรียนรู้
กลุ่มทำขนมจีน
ชื่อ -สกุล : คุณละม่อม คำมี
ประเภท : : แหล่งเรียนรู้
วัดหนองนกชุม
ชื่อ -สกุล : พระครูวชิรธรรมรักษ์ เจ้าคระอำเภอหนองแซง
ประเภท : : แหล่งเรียนรู้
วัดไก่เส่า
ชื่อ -สกุล : พระครูอธิการวัฒนาสคารโว
ประเภท : : แหล่งเรียนรู้
โรงไฟฟ้าหนองแซง
ชื่อ -สกุล : บริษัท กลฟั ์ เจพ ี เอนเอส ็ จํากด
ประเภท : : แหล่งเรียนรู้