กศน.อำเภอหนองแซง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางสุวรรณา ชาลีน้อย

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัคร
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0615613888
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวณหทัย สะท้านวัตร์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสวัสดิ์ บุญพร้อม

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 089-8007272
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุเมธ ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 096-8419148
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายธนากร ชารีดา

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 080-1607024
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสมิตานัน ทรัพย์พาลี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 089-9818912
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายศิวะ ปลั่งกลาง

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 085-4661974
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเพชรรัตน์ ปานเกิด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 094-4582639
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล ศรีสุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 098-3573352
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวพีรภาว์ ขาวอุไร

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 098-4518626
เว็บไซต์ :