กศน.อำเภอหนองแซง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นางปวีณา ผันกลาง

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0897203822
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสุวรรณา ชาลีน้อย

ตำแหน่ง : ครู อาสาสมัคร
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0615613888
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวณหทัย สะท้านวัตร์

ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครฯ
หน้าที่ :
เบอร์โทร. :
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นายสุเมธ ยอดแก้ว

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 096-8419148
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวสมิตานัน ทรัพย์พาลี

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 089-9818912
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวนฤมล ศรีสุข

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 098-3573352
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวเพชรรัตน์ ปานเกิด

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 094-4582639
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ ปั้นโฉม

ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0959020269
เว็บไซต์ :ชื่อ - สกุล : นางสาวจีระนันท์ พันธุ์ไชย

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่ :
เบอร์โทร. : 0930085912
เว็บไซต์ :