กศน.อำเภอหนองแซง
บุคลากร


ชื่อ - สกุล : นายชนะวัฒน์ ศิริ

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง(ประธานกรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : นายก อบต.หนองหัวโพ
เบอร์โทร. : 086 – 7955090ชื่อ - สกุล : พ.ท.ปริวัตร์ พงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : ที่ปรึกษาของอบต.หนอลกบ
เบอร์โทร. : 0818514178ชื่อ - สกุล : นางจินดา เพ็งชัยศิลป

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 หนองควายโซ
เบอร์โทร. : 0922147535ชื่อ - สกุล : นายถนอม ศิริเวช

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒฯาสังคม ชุมชนสิ่งแวดล้อม(กรรมก
อาชีพปัจจุบัน : ผู้จัดการสนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เบอร์โทร. : 0985496651ชื่อ - สกุล : นางสมพร มุสิกขา

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 หนองแซง
เบอร์โทร. : 0922843915ชื่อ - สกุล : นายธนกฤต แย้มประโคน

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ
เบอร์โทร. : 081 9456210ชื่อ - สกุล : นางสาวโชติกา ศรีมงคล

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ไก่เส่า
เบอร์โทร. : 0857276095ชื่อ - สกุล : นางวาสนา โพธิ์พรหม

ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข(กรรมการ)
อาชีพปัจจุบัน : ประธาน อสม.ตำบลหนองกบ
เบอร์โทร. : 0831589543ชื่อ - สกุล : จ่าสิบตรีพรณรงค์ สิทธิ์ขวา

ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
อาชีพปัจจุบัน : รับราชการ
เบอร์โทร. : 0871260825