ประวัติความเป็นมา 

        สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแซง

ที่อยู่ : หมู่ที่ 2  ตำบลหนองแซง  อำเภอหนองแซง  จังหวัดสระบุรี  18170   

เบอร์โทรศัพท์ : 0 3639 9429  เบอร์โทรสาร : 0 3639 9429  E-mail ติดต่อ :  NS@sara.nfe.go.th 

Website: http://www.nsnfe.com

          สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

   ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

       ประวัติสถานศึกษา : เดิมใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแซง” ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรเรียนอำเภอ / กิ่งอำเภอ  ณ  วันที่  27  สิงหาคม  2536  ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแซง”  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ณ  วันที่  3  มีนาคม  2551