ทิศทางการดำเนินงานของ กศน.อำเภอหนองแซง

               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแซง  ได้ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) การกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษา

 ปรัชญา

               สถานศึกษา กศน.อำเภอหนองแซง มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วิสัยทัศน์

               กศน.อำเภอหนองแซง   มุ่งมั่นจัดการศึกษาตลอดชีวิต เติมเต็มศักยภาพการเรียนรู้ หลอมรวมพลังฐานสังคมอุดมปัญญา พัฒนาการดำรงชีพประชาชน สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข ด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์  

               สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

เอกลักษณ์   

               แหล่งเรียนรู้ดี  ภูมิปัญญาเด่น

 พันธกิจของสถานศึกษา

    1. จัดและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้าน

                                การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

                                การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                                การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                                การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                                การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                การพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต

  2. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้สังคม

  3. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา โดยนำเอาหลักการธรรมาภิบาลมาใช้